14 Ноем. 2018

Вие сте тук

Промяна на образователните системи ще намали младежката безработица

08.06.2012

Необходима е революционна промяна в националните образователни системи и включване на повече практически опит в академичните програми за справяне с нарастващата безработица в много части от Европейския съюз, особено сред младите хора. Ето защо професионалното образование и обучение трябва да бъдат поставени в основата на програмите на ЕС за разкриване на нови работни места и генериране на растеж. Това е ключовото послание, отправено от Европалати по време на конференцията на високо ниво в Европейския парламент.

 

Европалати призова законотворците да се постараят стажовете и структурираното професионално обучение да са адекватно отразени в продължаващите преговори за образователната програма на Европейския съюз „Еразъм за всички” за периода 2014 – 2020 г.

 

 Според Генералният секретар на Европалати Арналдо Абруцини не случайно страни като Австрия, Дания и Германия, които са приели ясни и структурирани програми за професионално образование и обучение имат най-ниските нива на младежка безработица в Европейския съюз. Той подчерта необходимостта от значително повишаване на дела на професионалното обучение в програмата „Еразъм за всички”; насочване употребата на структурните и кохезионния фонд (както през настоящия финансов период, така и в периода след 2014 г.) в помощ на създаването на ефективни стажантски програми в ЕС; насърчаване на мобилността сред стажантите и промотиране на професионалното образование и обучение като атрактивна възможност, която е в еднаква степен уважавана и осигурява плавен преход към целодневно висше образование.

 

Макар че образователните политики остават национална отговорност, Европейският съюз също може да предприеме действия, които допълнително да подпомогнат мобилността и да насърчат приемането на ефективни мерки и програми и тяхната реализация. Професионалното образование и обучение е ключов елемент за реализирането на програмата за растеж, която в момента доминира сред дискусиите на лидерите от ЕС.

 

Препоръките на Европалати са за:


  • Повишаване на усилията за премахване на пречките пред интернационализацията на професионалното образование и обучение и насърчаване на мобилността на учащите, учителите и обучаващите.
  • Изпълнение на стратегия за промотиране на професионалното обучение като приложима, привлекателна възможност, която е в еднаква степен уважавана и осигурява плавен преход към целодневно висше образование. 
  • Значително повишаване на дела на професионалното обучение в образователната програма на ЕС „Еразъм за всички” след 2014 г. Средствата по програмата трябва да се използват, за да осигурят европейското финансиране заложено в комюникето от Брюж*, за да стимулират интернационализацията на професионалното образование и обучение. 
  • Където е възможно, да се насочи употребата на структурните и кохезионния фондове в подкрепа на реформите за установяване на система на учене, която съвместява образованието с обучението и при която младите хора започват да работят, докато завършват образованието си (както за настоящия финансов период, така и в периода след 2014 г.). 
  • Разработване на системи за професионално образование и обучение, които насърчават предприемаческото мислене на младите хора, което ще е от полза както за тях самите, така и за работодателите и в крайна сметка ще доведе до създаването на повече фирми, откриването на работни места и растеж.
  • Да се гарантира, че първоначалното и продължаващото професионално образование и обучение позволяват на младите хора да придобият и поддържат добри компютърни и телекомуникационни умения. Това е предпоставка за повишаване на заетостта, тъй като до 2015 г. ще са необходими поне начални компютърни умения за заемане на 90% от длъжностите. 
  • Да се признае и подсили важната роля на доверените бизнес организации и търговските палати в управлението на политиките за професионално образование и обучение, и разработването и прилагането на системи за професионално обучение на национално и европейско ниво.
Категории: 

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

CAPTCHA
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.
Subscribe to THExperts бюлетин feed