23 Ян. 2021

Вие сте тук

EK притиска Airbnb за повече права на потребителите

16.07.2018

Европейската комисия и комисиите за защита на потребителите в ЕС призовават Еърбиенби (Airbnb) да съобрази общите си условия с европейските правила за защита на потребителите и да осигури прозрачност при представянето на цените.


Засега цените на Еърбиенби, както и части от общите условия, не спазват правилата на ЕС за нелоялните търговски действия, за неравноправните клаузи в потребителските договори и за компетентността по граждански и търговски дела, уточни ЕК.


Европейските комисии за защита на потребителите и ЕК поискаха от Еърбиенби да направи промени. Дружеството разполага със срок до края на август, за да представи предложенията си. След като Еърбиенби предложи решения за осигуряване на съответствието с правилата, ЕК ще ги оцени. Ако те не бъдат определени като задоволителни, спрямо Еърбиенби може да бъдат предприети действия за налагане на спазването на законодателството.


Прозрачност на цените и други нелоялни търговски действия
Засега представянето на цените от Еърбиенби, както и разграничението между домакините, които са частни лица, и професионалистите не отговарят на изискванията на правото на ЕС, особено на правилата за нелоялните търговски действия. Според комисията
Еърбиенби трябва да промени начина, по който представя информацията за цените, като се започне от началното търсене на сайта, за да може винаги, когато се предлагат места за настаняване, на потребителя да се представя крайната цена, в която са включени всички приложими задължителни такси, например за обслужване и почистване, или ако не е възможно да се изчисли крайната цена предварително, ясно да съобщи на потребителя, че може да се начислят допълнителни такси;да посочи ясно дали предложението е от домакин (частно лице), или от професионалист, тъй като правилата за защита на потребителите са различни в двата случая.


Разясняване на клаузите или премахване на незаконните изисквания от общите условия
Условията за ползване на услугите на Еърбиенби следва да бъдат съобразени с европейското законодателство за защита на потребителите. Съгласно правилата за неравноправните клаузи, в потребителските договори стандартните условия не следва да създават значителна неравнопоставеност между правата и задълженията на страните в ущърб на потребителя. Според европейските правила условията следва да бъдат съставени на ясен и разбираем език, така че потребителите да бъдат уведомени по ясен и разбираем начин за своите права.


Що се отнася до Еърбиенби, това означава например следното:

 

  • Дружеството не трябва да заблуждава потребителите, като ги насочва към юрисдикция в държава, различна от тяхната държава на пребиваване;
  • Еърбиенби не може да решава едностранно и без да посочи съответната обосновка кои клаузи могат да останат в сила в случай на прекратяване на договора;
  • Еърбиенби не може да лишава потребителите от техните основни права за предявяване на иск срещу домакина, в случай че пострадат или претърпят други вреди;
  • Еърбиенби не може да променя едностранно общите условия, без предварително и ясно да съобщи на потребителите за това и без да им даде възможност да прекратят договора;
  • Условията за ползване на услугата не могат да предоставят на Еърбиенби неограничени правомощия за премахването на съдържание по преценка на дружеството;
  • Прекратяването или спирането на действието на договор от Еърбиенби следва да бъде обяснено на потребителите, да се урежда от ясни правила и да не лишава потребителя от правото на съразмерно обезщетение или на обжалване;
  • Политиката на Еърбиенби за възстановяването на средства, обезщетенията и събирането на искове за вреди и на дължимите средства по тях следва да е ясно определена и да не лишава потребителите от правото им да се ползват от съществуващите правни средства за защита.
  • Еърбиенби следва да осигури на своя сайт лесно достъпна връзка към платформата за онлайн решаване на спорове, както и всички необходими данни за решаването на спорове.
  • Следващи стъпки

Ако е необходимо, ЕК и комисиите за защита на потребителите ще се срещнат с представители на Еърбиенби през септември, за да намерят решение на открити въпроси. Ако предложенията на дружеството не бъдат възприети като задоволителни, властите за защита на потребителите могат да решат да прибегнат до мерки за налагане на спазването на законодателството.

 

Категории: 

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

CAPTCHA
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.
Subscribe to THExperts бюлетин feed