20 Юни 2018

Вие сте тук

Конституционният съд отмени туристическия данък

 

Конституционният съд отмени въведения преди година туристически данък, стана известно от решение на съда от 5 април т.г. Данъкът замени съществувалата дотогава туристическа такса.

Данъкът бе атакуван през ноември 2011 г. От 61 депутати с мотива, че той е завишен по размер спрямо отменената туристическа такса, без да са съобразени намаляващите реални доходи на гражданите и на предприятията от туристическия сектор, като е нарушено конституционното изискване за съобразяване на данъците с доходите. Според депутатите Депутатите поддържат, че прекомерното увеличаване на данъчната тежест на база неосъществени нощувки не стимулира и не подпомага развитието на туризма

За разлика от туристическата такса, която се заплащаще в зависимост от заетостта на хотела и реализираните нощувки, туристическият данък се определя на база 30% заетост нса легловата база.

Конституционният съд е видял противоречия между различните членове в Закона за местните данъци и такси. Според алинея втора размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка, който може да е от 0,20 лв. до 3 лв. за нощувка съобразно населеното място и категорията на обекта. Регламентирано е в следващата алинея, че той се плаща до 15 число на следващия месец. Конституционният съд изтъква, че според алинея 2 се дължи реален данък, определен на основата на действително осъществени нощувки, т.е. върху доход от услуга. Според алинея четвърта, когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва. Според КС така данъкът се определя на основата на имущество - броя на всички легла в съответното средство за подслон или място за настаняване. Алинея пета от член 61 с от закона пък дава формула за изчисляване на разликата по ал. 4.

Категории: 

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

Subscribe to THExperts бюлетин feed